Todomaster – Masters y Postgrados
Masters de Medio Ambiente
   
  Acceso Centros   Publica tus cursos   Acceso a Usuarios   Cursos en tu email
Buscar el Master:
 

Directorio de Masters

Masters de Administración y Empresas
Masters de Alimentación
Masters de Arte y Diseño
Masters de Bellas Artes
Masters de Belleza y Moda
Masters de Calidad
Masters de Ciencias Sociales Masters de Ciencia y Tecnología
Masters de Ventas y Comercio
Masters de Comunicación y Publicidad
Masters de Contabilidad
Masters de Deportes
Masters de Derecho
Masters de Empresa y Economía
Masters de Educación
Masters de Hostelería y Turismo
Masters de Idiomas
Masters de Imagen y Sonido
Masters de Informática e Internet
Masters de Inmobiliarias y Construcción
Masters de letras y humanidades
Masters de Marketing y Ventas
Masters de Medio Ambiente
Masters de Música
Masters de Oficios
Masters de Prevencion de Riesgos
Masters de Psicología
Masters de Recursos Humanos
Masters de Veterinaria y Salud
Masters de Seguridad
Masters de Trabajo Social
Masters de Tributación y Fiscalidad
Masters en Finanzas
Masters de Calidad

Oposiciones Agent Rural De La Generalitat De Catalunya

 
Tipo de Curso: Oposiciones 
Temática: Voluntariado/Trabajo Social
Derecho y Politicas
Modalidad: semipresencial
Precio: consultar        
Centro
XENIUM FORMACIÓ I PREPARACIÓ - Barcelona
Ver + cursos
 
   
 
 Localización: Vilanova Del Valles ,Barcelona (España)
 Duración:  Consultar Plazas: Consultar
 Horario: No Disponible
 
 
 Nº Horas: consultar
 Titulación: Titulado en Agent Rural de la Generalitat de Catalunya
  Objetivos:
    Xenium te ofrece una formación pensada para que te prepares de la manera más fácil y cómoda, pudiendo elegir el método de estudio que creas más conveniente, presencial, semipresencial o distancia.


En Xenium Pensamos que tu objetivo es el nuestro, por ello te prepararemos todas las pruebas exigidas en tu convocatoria (conocimientos, psicotécnicos, pruebas físicas, entrevista personal….) y estamos tan seguros de nuestro método que somos el único centro en toda España que te da una garantía total:  Metodología:
    consultar
  Programa:
    * Temario del Curso:

Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

Tema 2
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Tema 3
Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 4
L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

Tema 5
El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos: contingut bàsic.

Tema 6
Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 7
L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L'acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

Tema 8
La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.

Tema 9
La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 10
El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 11
La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. L'oferta d'ocupació pública. Els plans d'ocupació. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de llocs de treball.

Tema 12
Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

Part específica del temari
Tema 13
Ecologia: definició. L'Agenda 21 a Catalunya. La protecció constitucional del medi ambient. Distribució constitucional i estatutària de competències. El Departament de Medi Ambient i Habitatge: competències i estructura.

Tema 14
El Cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i incompatibilitats. Normativa reguladora.

Tema 15
El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, i d'incendis forestals.

Tema 16
Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests públiques i forests privades. Declaracions d'utilitat pública, ocupacions. Els plans tècnics de gestió forestal. Camins ramaders.

Tema 17
Aprofitaments forestals. Normativa catalana respecte al sector tofoner, la recollida i comercialització de la pinya del pi pinyer, l'obtenció del suro i del pelagrí i els aprofitaments forestals per a ús domèstic. L'activitat apícola a Catalunya: normativa catalana sobre aquest sector.

Tema 18
Espècies de flora protegides. Regulació del verd nadalenc, del comerç d'arbres de Nadal i del desarrelament d'arbres i arbustos. Normativa comunitària, estatal i autonòmica. Conservació dels hàbitats i de les espècies.

Tema 19
Els espais naturals protegits. Normativa estatal i autonòmica sobre els espais naturals: estructura i contingut. Espais naturals de protecció especial: figures existents. Els plans d'ordenació. El PEIN: normativa de declaració. Els plans especials de protecció. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural: estructura i contingut.

Tema 20
Normativa reguladora de les activitats extractives i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

Tema 21
L'Agència de Residus de Catalunya: funcions i estructura. La Llei de Residus de Catalunya. Normativa catalana en matèria de dejeccions ramaderes.

Tema 22
Normativa catalana en matèria de contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.

Tema 23
L'Agència Catalana de l'Aigua: funcions i estructura. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya. Regulació del domini públic hidràulic.

Tema 24
L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals. Els guardes de pesca fluvial. Les espècies de peixos d'aigües continentals a Catalunya: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Els crancs de riu. Piscifactories. Repoblacions. Aspectes sanitaris.

Tema 25
Les reserves marines a Catalunya: normatives reguladores. Els biòtops d'interès pesquer al litoral català. Extracció d'organismes marins vius: normativa reguladora. Fanerògames marines: normativa bàsica. La preservació de les espècies i ecosistemes marins. L'extracció del corall vermell (Corallum rubrum): normativa reguladora.

Tema 26
L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Espècies cinegètiques: identificació, distribució, biologia, ecologia i gestió. Zones de caça: definició i distribució a Catalunya. Reserves nacionals de caça, zones de caça controlada, àrees privades i locals de caça, zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Granges cinegètiques. Repoblacions. Aspectes sanitaris.

Tema 27
Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya: estructura i contingut. Establiments de venda d'animals i nuclis zoològics. Regulació de la fauna exòtica i autòctona. Regulació internacional i comunitària sobre el comerç d'espècies. Centres de recuperació de fauna. Regulació d'activitats relacionades amb la protecció dels animals. Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques, científiques i esportives.

Tema 28
El Reglament d'armes: estructura i contingut. Tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença i revista d'armes. Armes dipositades i decomissades.

Tema 29
Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normativa catalana sobre aquesta matèria. El Pla d'emergències per incendis forestals a Catalunya. Regulació sobre cremes controlades en zones d'alta muntanya.

Tema 30
Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa. Les agrupacions de defensa forestal: constitució i regulació.

Tema 31
Cartografia. Interpretació de llegendes i corbes de nivell, càlcul i coordenades UTM.

Tema 32
Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya.

Tema 33
Meteorologia. Representació dels fenòmens meteorològics en els mapes. La pressió atmosfèrica, la humitat relativa i els instruments per mesurar-les. Vents: nom i direcció dels principals vents que incideixen sobre el territori català. Les unitats bàsiques de mesura dels fenòmens meteorològics.


  Requisitos de acceso:
  * Requisitos:

-Tenir la nacionalitat espanyola

-Haver complert 18 anys i no superar l'edat de 55 anys.

-Tenir el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Ciència.

-Posseir el permís de conduir de la classe B, a què fa referència l'article 5.1 del Reial decret 772/1997, de 30 de maig, que autoritza a conduir vehicles automòbils, la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3.500 quilograms i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9, d'acord amb les previsions establertes en l'esmentat article, o el permís de conduir de la classe B1, decret.

-Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc.

  Observaciones:
  * Nota importante:

GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.

Fora de Catalunya la formació és a distància.


* Idioma: Catalán
 

Solicitar Información al Centro

Nombre Apellidos
e-mail Teléfono
País Provincia
Localidad Cód. Postal
Dirección
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)
Nivel de estudios
Comentarios
    

Al pinchar en "Enviar" aceptas el Aviso Legal y la Política de Protección de Datos de Todomaster.com
 
¿Tienes alguna duda o sugerencia? Contacta con nosotros
Importante: Todos los formularios de este sitio web recogen datos con los siguientes fines: Finalidades: Responder a sus solicitudes y remitirle información comercial de nuestros productos y servicios por distintos medios de comunicación. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: En el caso de convertirse en alumnos a entidades financieras, organismos públicos/privados relacionados con la formación y otras entidades necesarias para la ejecución del servicio. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos solicitando la baja del servicio conforme a lo establecido en la Política de Privacidad de Datos
© Copyright 2011 Todomaster.com