Todomaster – Masters y Postgrados
Masters de Medio Ambiente
   
  Acceso Centros   Publica tus cursos   Acceso a Usuarios   Cursos en tu email
Buscar el Master:
 

Directorio de Masters

Masters de Administración y Empresas
Masters de Alimentación
Masters de Arte y Diseño
Masters de Bellas Artes
Masters de Belleza y Moda
Masters de Calidad
Masters de Ciencias Sociales Masters de Ciencia y Tecnología
Masters de Ventas y Comercio
Masters de Comunicación y Publicidad
Masters de Contabilidad
Masters de Deportes
Masters de Derecho
Masters de Empresa y Economía
Masters de Educación
Masters de Hostelería y Turismo
Masters de Idiomas
Masters de Imagen y Sonido
Masters de Informática e Internet
Masters de Inmobiliarias y Construcción
Masters de letras y humanidades
Masters de Marketing y Ventas
Masters de Medio Ambiente
Masters de Música
Masters de Oficios
Masters de Prevencion de Riesgos
Masters de Psicología
Masters de Recursos Humanos
Masters de Veterinaria y Salud
Masters de Seguridad
Masters de Trabajo Social
Masters de Tributación y Fiscalidad
Masters en Finanzas
Masters de Calidad

Oposiciones Auxiliars Administratius Generalitat De Catalunya

 
Tipo de Curso: Oposiciones 
Temática: Administrativo/Secretariado
Modalidad: semipresencial
Precio: consultar        
Centro
XENIUM FORMACIÓ I PREPARACIÓ - Barcelona
Ver + cursos
 
   
 
 Localización: Vilanova Del Valles ,Barcelona (España)
 Duración:  Consultar Plazas: Consultar
 Horario: No Disponible
 
 
 Nº Horas: consultar
 Titulación: Titulado en Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya
  Objetivos:
    Xenium te ofrece una formación pensada para que te prepares de la manera más fácil y cómoda, pudiendo elegir el método de estudio que creas más conveniente, presencial, semipresencial o distancia.


En Xenium Pensamos que tu objetivo es el nuestro, por ello te prepararemos todas las pruebas exigidas en tu convocatoria (conocimientos, psicotécnicos, pruebas físicas, entrevista personal….) y estamos tan seguros de nuestro método que somos el único centro en toda España que te da una garantía total:  Metodología:
    consultar
  Programa:
    * Temario del Curso:

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.
Tema 2. La Corona. Les Corts Generals. Composició, atribucions i funcionament del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: designació i remoció. Relacions del Govern amb les Corts Generals.
Tema 3. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia.
Tema 4. L'organització administrativa espanyola: l'Administració central, l'Administració autonòmica, l'Administració local i l'Administració institucional.
Tema 5. L'Administració central de l'Estat. L'organització territorial de l'Estat. L'Administració local: ens que l'integren. L'organització comarcal de Catalunya.
Tema 6. Les comunitats autònomes: constitució i competències. Els estatuts d'autonomia. Distribució de competències. El finançament de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials.

II. L'organització política i institucional de Catalunya.
Formes de govern i d'administració
Tema 7. L'origen de la Generalitat de Catalunya.
Tema 8. Antecedents a l'Estatut vigent: la Mancomunitat de Catalunya.
Tema 9. La Generalitat de Catalunya durant la II República.
Tema 10. L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.
Tema 11. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament de Catalunya. El President de la Generalitat. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
Tema 12. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.
Tema 13. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos. Procediment general d'execució del pressupost: autorització, disposició, obligació i pagament. Documents comptables. El control pressupostari.

III. La Unió Europea
Tema 14. Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari: els tractats, els reglaments, les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.
Tema 15. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

IV. L'Administració pública. El dret administratiu
Tema 16. L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Principis de l'organització administrativa. L'òrgan administratiu: concepte i classes. La competència administrativa: concepte. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
Tema 17. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. Eficàcia de l'acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: actes nuls i actes anul•lables.
Tema 18. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. Fases del procediment administratiu. Els terminis administratius.
Tema 19. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.
Tema 20. La contractació administrativa. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l'Administració.
Tema 21. Les formes d'activitat administrativa. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. El domini públic i privat de l'Administració.

V. La funció pública
Tema 22. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics. El personal al servei de les administracions públiques.
Tema 23. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El Conveni col•lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. La selecció de personal. L'oferta d'ocupació pública. Requisits per a l'accés a la funció pública.
Tema 24. La provisió de llocs de treball. Sistemes de provisió: concurs, lliure designació i altres formes d'adscripció als llocs de treball. La promoció professional. El grau personal. Les relacions de llocs de treball.
Tema 25. Drets i deures dels funcionaris. Situacions administratives del personal funcionari. Reingrés al servei actiu. Règim d'incompatibilitats. Règim disciplinari.
Tema 26. Les retribucions del personal. Nòmines: estructura i normes de confecció. Altes i baixes: justificació. Conceptes retributius. Retribucions bàsiques. Retribucions complementàries.
Tema 27. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
Tema 28. El sistema es.panyol de la Seguretat Social. Règim general: afiliació i cotització. Altes i baixes. Acció protectora: contingències i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Mort i supervivència.

VI. Sistemes d'informació
Tema 29. L'automatització d'oficines: sistemes més utilitzats. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius.
Tema 30. Els drets del ciutadà en front l'Administració. Atenció a l'Administrat: acollida i informació.
Tema 31. Recepció i registre de documents. Tipologia de documents. L'arxiu de documents. Avaluació, tria i eliminació de documentació.


  Requisitos de acceso:
  * Requisitos:

-Tenir la nacionalitat espanyola

-Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

-Tenir el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'u ANYS.n títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Ciència.

-No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la Funció Pública en el seu estat d'origen.

  Observaciones:
  * Nota importante:

GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.

Fora de Catalunya la formació és a distància.

* Idioma; Catalán
 

Solicitar Información al Centro

Nombre Apellidos
e-mail Teléfono
País Provincia
Localidad Cód. Postal
Dirección
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)
Nivel de estudios
Comentarios
    

Al pinchar en "Enviar" aceptas el Aviso Legal y la Política de Protección de Datos de Todomaster.com
 
¿Tienes alguna duda o sugerencia? Contacta con nosotros
Importante: Todos los formularios de este sitio web recogen datos con los siguientes fines: Finalidades: Responder a sus solicitudes y remitirle información comercial de nuestros productos y servicios por distintos medios de comunicación. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: En el caso de convertirse en alumnos a entidades financieras, organismos públicos/privados relacionados con la formación y otras entidades necesarias para la ejecución del servicio. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos solicitando la baja del servicio conforme a lo establecido en la Política de Privacidad de Datos
© Copyright 2011 Todomaster.com